April 2020. godine

E-COMMERCE – PDV I VAUČERI
ŠTA TREBA DA ZNATE

Zaključno sa 31.12.2019. godine, propisi kojima je uređeno oporezivanje PDV-om nisu pravili razliku između jednonamenskih i višenamenskih vaučera. Naime, u oba slučaja izdavanje vaučera nije bilo tretirano kao promet koji je oporeziv PDV-om, već se PDV obračunavao tek u momentu u kom je vaučer bio iskorišćen za nabavku određenog dobra i/ili usluge. Drugim rečima, vaučer je bio tretiran kao i bilo koje drugo sredstvo plaćanja.

Saznajte više

Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon o PDV-u) iz oktobra 2019. godine, dodavanjem članova 7a, 7b i 7v, definisan je pojam vrednosnog vaučera, a izvršena je i podela vrednosnih vaučera na jednonamenske i višenamenske, pri čemu izdavanje, odnosno prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera povlači i obavezu obračuna PDV-a, dok se prilikom samog izdavanja, odnosno prenosa višenamenskog vrednosnog vaučera i dalje ne obračunava PDV.

 

| VREDNOSNI VAUČER

U smislu Zakona o PDV-u, je instrument za koji postoji obaveza da se prihvati kao naknada ili deo naknade za isporučena dobra ili pružene usluge, ako su dobra koja se isporučuju, odnosno usluge koje se pružaju, identitet isporučilaca tih dobara, odnosno pružalaca tih usluga i uslovi upotrebe vrednosnog vaučera naznačeni na samom vrednosnom vaučeru ili povezanoj dokumentaciji. Vrednosni vaučer može biti u fizičkom ili elektronskom obliku.

Saznajte više

Vrednosnim vaučerom ne smatra se instrument koji imaocu daje pravo na popust pri nabavci dobara, odnosno usluga, a koji ne uključuje pravo na nabavku dobara, odnosno usluga, kao ni prevozne karte, ulaznice, poštanske marke i sl.

 

| JEDNONAMENSKI VREDNOSNI VAUČER

Jednonamenskim vrednosnim vaučerom smatra se vaučer za koji su mesto prometa dobara i/ili usluga na koje se vaučer odnosi i iznos PDV-a koji se za promet tih dobara i/ili usluga obračunava u skladu sa Zakonom o PDV-u poznati u trenutku izdavanja vaučera. S tim u vezi, svaki prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera koji izvrši obveznik PDV-a u svoje ime smatra se prometom dobara i/ili usluga na koje se taj vaučer odnosi. Sa druge strane, stvarna isporuka dobara i/ili pružanje usluga u zamenu za jednonamenski vrednosni vaučer, koji je isporučilac prihvatio kao naknadu ili deo naknade, ne smatraju se nezavisnim prometom, pa stoga u momentu prometa tih dobara i/ili usluga neće doći do (ponovnog) obračuna PDV-a, ali samo na deo naknade koji je pokriven vaučerom (što može biti i celokupan iznos).

Saznajte više

Takođe, ako je prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera obavio obveznik PDV-a u ime drugog obveznika PDV-a, taj prenos smatra se prometom dobara i/ili usluga na koje se on odnosi, a koji je izvršio obveznik PDV-a u čije ime je izvršen prenos jednonamenskog vaučera. Međutim, kada stvarni isporučilac dobara i/ili pružalac usluga i obveznik PDV-a koji je postupajući u svoje ime izdao jednonamenski vrednosni vaučer nisu ista lica, smatra se da je stvarni isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga izvršio promet dobara i/ili usluga povezanih s tim vrednosnim vaučerom obvezniku PDV-a koji je izdao jednonamenski vrednosni vaučer.

 

 

 

| VIŠENAMENSKI VREDNOSNI VAUČER

Višenamenskim vrednosnim vaučerom smatra se vaučer koji nije jednonamenski, tj. vaučer za koji mesto prometa dobara i/ili usluga na koje se vaučer odnosi i iznos PDV-a koji se za promet tih dobara i/ili usluga obračunava u skladu sa Zakonom o PDV-u nisu poznati u trenutku izdavanja vaučera Stvarni promet dobara i/ili usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer koji je obveznik PDV-a prihvatio kao naknadu ili deo naknade za taj promet oporezuje se PDV-om, dok svaki njegov prethodni prenos nije predmet oporezivanja PDV-om.

Saznajte više

Drugim rečima, kada su u pitanju višenamenski vrednosni vaučeri, nije došlo do suštinskih izmena u poređenju sa pravilima koja su važila zaključno sa 31.12.2019. godine. Međutim, ističemo da se, u slučaju kada prenos višenamenskog vrednosnog vaučera izvrši obveznik PDV-a koji ne vrši stvarni promet dobara i/ili usluga, smatra da prenosilac višenamenskog vrednosnog vaučera pruža usluge distribucije, reklame ili druge usluge licu koje će stvarno izvršiti promet dobara i/ili usluga na osnovu tog vaučera, a koje se oporezuju PDV-om u skladu sa Zakonom o PDV-u.